เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการติต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นศูนย์กลางในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาลที่สามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างสรรค์และรวบรวมความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ

สำหรับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเอง มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญก็คือ ระบบชื่อโดเมน ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งแบบชื่อโดเมนทั่วไป เช่น .com, .net, .org และแบบตามรหัสประเทศ เช่น .cn สำหรับประเทศจีน .jp สำหรับประเทศญี่ปุ่น และ .th สำหรับประเทศไทย

หน่วยงานที่ดูแลการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th ของประเทศไทย คือ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 7 ชื่อ ได้แก่ .co.th, .go.th, .ac.th, .mi.th, .in.th, .or.th และ .net.th ซึ่งมีปริมาณการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกปี THNIC จึงริเริ่มโครงการ THNIC Authorized Reseller (THr) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้การให้บริการเป็นไปอย่างทั่วถึง และสนับสนุนให้ชื่อโดเมน .th เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการยังเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการโดเมนด้วย

เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจดทะเบียน การใช้งานระบบ THNIC Reseller Management รวมถึงเป็นที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

111 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้น 2 ห้อง พี-206

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร : 02-105-4007 แฟกซ์ : 02-564-8033

อีเมล์ : reseller(at)thnic.co.th